Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.
Login

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Vedtægter

Vedtægter for Aabenraa Fotoklub. 

 • 1 NAVN:

Klubbens navn er ” Aabenraa Fotoklub”. Klubben er hjemmehørende i Aabenraa. 

 • 2 FORMÅL:

Klubbens formål er at udvikle medlemmernes sans for fotografering ved instruktion, foredrag, billedanalyse, arrangere udstillinger og samarbejde med andre fotoklubber.

Klubben afholder mødeaftner i lige uger, undtagen i Ferieperioder. 

 • 3 BESTYRELSE:

Klubben ledes af bestyrelsen bestående af:

Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær, som vælges for 2 år af gangen.

1 bestyrelsessuppleant og 1 revisor vælges for 1 år af gangen.

Formanden og kassereren "tegner" foreningen. 

 • 4 REGNSKAB:

Regnskab: Regnskabsåret er fra den 1. januar til 31. december.

Regnskabet føres af kassereren og fremlægges på generalforsamlingen i revideret stand.

For klubbens forpligtelser hæfter kun dens egne midler og ingen af dens medlemmer personligt. 

 • 5 KONTINGENT:

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Det årlige kontingent indbetales senest 1. februar. 

 • 6 GENERALFORSAMLING:

Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned med følgende dagsorden: 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassereren aflægger regnskab (godkendelse af det reviderede regnskab)
 4. Kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg:

 

Ulige år:                                                                       Lige år
Formand                                                                      Næstformand
Sekretær                                                                     Kasserer      
1  Bestyrelsessuppleant                                                1 Bestyrelsessuppleant
1 Revisor                                                                     1 Revisor 

 1. Eventuelt

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel, ved annoncering i klubbens program eller pr. mail til medlemmerne. Forslag der skal behandles på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før.

 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Dirigenten leder generalforsamlingen.

Sekretæren fører en beslutningsprotokol. Protokollen underskrives af dirigenten og formanden. 

Stemmeret har et hvert medlem som er fremmødt og har betalt kontingentet for indeværende år. 

Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal, dog kræves til vedtægtsændringer 2/3 stemmeflertal.

 • 7 EKSKLUSION:

Eksklusion: En enig bestyrelse kan ekskludere et medlem, der har skadet klubbens interesser.

Den ekskluderede kan, hvis denne ønsker det, forlange afgørelsen indanket for en generalforsamling.

Afgørelsen træffes ved almindelig stemmeflertal.

 • 8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 3 uger efter når bestyrelsen eller 1/3 af de aktive medlemmer har fremsat skriftligt ønske herom. 

 • 9 KLUBBENS OPLØSNING

Klubben kan kun opløses når 2/3 af de aktive medlemmer skriftligt fremsender ønsker herom. Dette skal gentages på en ekstraordinær generalforsamling, hvor simpel flertal er gældende. 

Opløses fotoklubben, hensættes klubbens midler på en bankkonto til oprettelse af en ny fotoklub. 

Vedtægtsændringer vedtaget på Aabenraa Fotoklubs generalforsamling, den 21. februar 2017.